Zpracování osobních údajů (GDPR)

Zpracování osobních údajů dle GDPR – podmínky společnosti GARDIM s.r.o.

Vážení zákazníci, předkládáme Vám tyto Obecné podmínky zpracování osobních údajů dle GDPR (dále jen „Obecné podmínky“) vydané společností GARDIM s r.o. Okrouhlo 215 Jílové u Prahy 254 01, IČ: 24184900, dále jen „GARDIM“), které informují zákazníky a obchodní partnery o tom, jaké osobní údaje společnost  GARDIM zpracovává o fyzických osobách získaných při prodeji zboží, poskytování služeb, e-shopu naší partnerské společnosti, při návštěvách internetových stránek provozovaných společností a kontaktech s potenciálními zákazníky, za jakým účelem a jak po jakou dobu tyto osobní údaje GARDIM zpracovává, jakým třetím osobám a z jakého důvodu je předává.
Obecné podmínky jsou účinné od 22.5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti naší společnosti jako správce dle čl. 13 GDPR.


I. Shromažďování osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost GARDIM schopná identifikovat. V souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb společnost GARDIM může shromažďovat a zpracovávat níže uvedené kategorie osobních údajů. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu GARDIM nebo na základě zákona, a to bez souhlasu subjektu údajů, pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Základní osobní identifikační údaje 
Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, popř. IČ, DIČ, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, adresu sídla nebo místa podnikání, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, popř. adresu na sociální síti, čísla předložených identifikačních dokladů a popř. jejich kopie (údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny). V některých případech jsou shromažďovány identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí.
V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje. V případě smluv o jednorázovém poskytnutí služby je rozsah osobních údajů omezen na údaje, která jsou nezbytná pro poskytnutí sjednané služby. Dále jsou zpracovávány údaje o zakoupeném zboží nebo poskytnuté službě, jejich objemu a segmentu.

2. Technické údaje
GARDIM shromažďujeme informace, které z technických důvodů automaticky předává prohlížeč zákazníka. Jedná se o tyto údaje - typ/verzi prohlížeče, používaný operační systém, URL předchozí navštívené stránky, jméno hlavního počítače (IP adresa), časový údaj.
Při ukládání jsou tyto údaje anonymizovány a nejsou ani propojovány s údaji z jiných zdrojů. IP adresa zákazníka je brzy po ukončení návštěvy našich stránek vymazána.


3. Údaje z komunikace se zákazníkem
Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním zboží a služeb společností GARDIM zákazníkovi. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem přímo v provozovnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem.

4. Kamerové záznamy z provozoven a prostor GARDIM
Společnost GARDIM umísťuje do svých provozoven a prostor kamery z důvodu svých ochrany oprávněných zájmů. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy řádně a viditelně označeny upozorněním.

5. Údaje zpracované na základě souhlasu zákazníka nebo v souladu s oprávněným zájmem společnosti
Zpracování těchto údajů umožňuje společnosti GARDIM zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Ve vybraných případech je tato činnost prováděna pouze ze souhlasem zákazníka. V zájmu zkvalitnění služeb se jedná zejména o:
• zlepšení kvality služeb GARDIM a vývoje nových 
• zobrazování pouze reklam na základě zájmů konkrétního zákazníka
• provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou služby GARDIM používány
• analýzy preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá individuálním potřebám zákazníka
• zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: info@gardim.cz) a obsahových newsletterů.
S uvedeným využitím je zákazník oprávněn kdykoli vyjádřit nesouhlas prostřednictvím krátkého písemného sdělení, které zašle na adresu sídla GARDIM - Okrouhlo 215, 254 01, Jílové u Prahy, nebo na e-mailovou adresu: info@gardim.cz


II. Zpracovávání osobních údajů

1. Údaje zpracované bez souhlasu zákazníka
GARDIM provádí zpracování osobních údajů z důvodu plnění smluv, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. 
GARDIM zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně.

2. Doba zpracování údajů
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Osobní údaje jsou pro uvedené účely uchovávány po dobu 5 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti GARDIM. 
V případě zakoupení zboží je společnost GARDIM oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a GARDIM po dobu 5 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
U zákazníků služeb poskytovaných GARDIM je společnost GARDIM oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a GARDIM po dobu 5 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti GARDIM. 
V případě jednání mezi společností GARDIM a novým zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo ukončeno uzavřením smlouvy, je společnost GARDIM oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.
Faktury vystavené společností GARDIM jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.
U dlužníků si společnost GARDIM ponechává osobní údaje související s dluhem ještě po dobu 10 let poté, co bylo pravomocně ukončeno jakékoli soudní či správní řízení vedeném se zákazníkem.
Kamerové záznamy z provozoven GARDIM a z prostor GARDIM a okolí budov GARDIM jsou zpracovávány po dobu 80 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

3. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s platbou a odstoupením od kupní smlouvy 
GARDIM umožňuje platbu na dobírku nebo bankovním převodem (do budoucna platební kartou). Všechny způsoby platby jsou komplexně chráněny bezpečnostními standardy. V případě užití platební karty GARDIM splňuje požadavky předepsaného standardu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) a vyzývá k zadání Card Security Number.
V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží bude společnost GARDIM zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení. Tyto poskytnuté osobní údaje bude GARDIM zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů GARDIM), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o zpracování bez souhlasu zákazníka.
Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude GARDIM provádět sama anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, jinou třetí osobu, s tím, že zpracování musí být prováděno v České republice.

4. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním reklamací, popř. jiných podnětů
Prostřednictvím telefonní linky 313 033 172 nebo emailu info@gardim.cz může být zákazníkem uplatněna reklamace výrobku. GARDIM bude zpracovávat osobní údaje za účelem vyřízení takové reklamace, a to z důvodu plnění svých smluvních a zákonných povinností. Jedná se o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas zákazníka.  V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává GARDIM osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.
Prostřednictvím výše uvedené telefonní linky se mohou zákazníci a další osoby obracet na GARDIM se svými dotazy. Pro zodpovězení dotazů bude GARDIM zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude GARDIM zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti GARDIM). Tyto osobní údaje jsou poskytovány zákazníkem dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by GARDIM nebyl schopen dotaz vyřídit, souhlas zákazníka proto není požadován. 
Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět GARDIM sám. Bude-li to potřebné je GARDIM oprávněn předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může GARDIM takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp., jehož se dotaz týká, jakož i od místa jeho zakoupení. 

5. Zpracování osobních údajů v případě vzniku škody
V souvislosti s prodejem výrobků nebo poskytování služeb může vzniknout zákazníkům GARDIM určitá škoda (např. škoda způsobená vadným výrobkem). V takové souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní událostí spojených osob (např. svědků apod.), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a právem chráněných zájmů GARDIM pro případ možného vzniku sporu z takovéto škodní události. Od toho se odvíjí též doba zpracování osobních údajů pro tyto účely, která odpovídá době, po kterou GARDIM může v této souvislosti osobní údaje potřebovat a kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody, tj. 10 let ode dne vzniku škodní události. Za účelem vyřešení škodní události je GARDIM oprávněna zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či výrobcům. 

6. Zpracovávání údajů se souhlasem zákazníka pro obchodní účely 
Se souhlasem pro obchodní účely se zpracovávají osobní údaje zákazníka za účelem vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb a v souvislosti s oslovením zákazníka, buď telefonicky, písemně (včetně příloh k účtu/ faktuře), prostřednictvím internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb GARDIM a následujících 10 let poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pokud zákazník svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů pro jiné účely a na základě jiných právních titulů.
Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány údaje, k jejich zpracování udělil zákazník souhlas, a to po dobu, po kterou je GARDIM oprávněn tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. 

 

III. Sdělení osobních údajů třetím osobám

Pokud je to v souvislosti s realizací objednávky, dodáním a doručením zboží nebo propagací nabídky produktů a služeb nutné, poskytuje GARDIM osobní údaje zákazníka partnerským společnostem za účelem péče o zákazníky, dodání a doručení zboží prostřednictvím třetích osob zajišťující přepravu zásilek a plnění smluvních ujednání, dále také za účelem výroby a zasílání reklamních materiálů. S těmito třetími osobami jsou uzavřeny smlouvy, jejichž součástí je závazek zacházet s osobními údaji v souladu se zákonnými ustanoveními. Součástí smluv je zákaz předávat osobní údaje zákazníků GARDIM dalším osobám.
Dále osobní údaje GARDIM předává zejména advokátům, auditorům, správě IT systémů. Každý takový subjekt, kterému jsou osobní údaje předávány, je prověřován a s každým je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů je na vyžádání dostupný. Všichni zpracovatelé právnickými osobami se sídlem v České republice nebo se sídlem na území státu Evropské unie.
 

IV. Technické zabezpečení osobních údajů

1. Web
GARDIM využívá pro svoje internetové stránky editor i hosting společnosti WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41  Hluboká nad Vltavou, Česká Republika. WEDOS jako firma i samotný editor fungují v souladu se směrnicí GDPR.

2. Využití sociálních pluginů
Webové stránky GARDIM obsahují mj. sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah s dalšími osobami. Jedná se o:
• plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
• plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;.
Tyto sociální pluginy nejsou spravovány GARDIM a nenese za ně odpovědnost. Žádné osobní údaje, které zákazník zadali na webové stránky GARDIM nebo které jsou o zákazníkovi u GARDIM uloženy, nejsou přenášeny na sociální sítě.

3. Cookie
Za účelem zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům využívají stránky GARDIM soubory cookie. Osoba zákazníka není na základě informací získaných prostřednictvím cookies identifikovatelná. Soubory cookies pomáhají zejména:
• ke správné funkčnosti webových stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
• při zapamatování přihlašovacích údajů zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
• při zjišťování, které stránky a funkce používají zákazníci nejčastěji;
• při zjišťování, které reklamy si zákazníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.
Jaké soubory cookie používáme:
- Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči zákazníka;
- dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v zařízení zákazníka mnohem déle nebo dokud nejsou ručně odstraněny.
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče zákazníka. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí webového prohlížeče zákazníka odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. 
Pokud bude mít prohlížeč zákazníka použití cookies povoleno, bude GARDIM vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů. Seznam cookies souborů užívaných GARDIM je dostupný na vyžádání.

4. Google Analytics a Google Adwords
K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá GARDIM službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 
Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách GARDIM nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. 
Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče.
V rámci služby Google Analytics využívá GARDIM i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. 
Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek GARDIM vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného
zde.
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 

V. Právo na přístup k osobním údajům

Ve vztahu k osobním údajům má zákazník zejména následující práva:
• právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
• právo osobní údaje opravit či doplnit;
• právo požadovat omezení zpracování;
• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
• právo požadovat přenesení údajů;
• právo na přístup k osobním údajům;
• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

1. Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od GARDIM, jednak potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, dále informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
V případě opakované žádosti je GARDIM oprávněn účtovat za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti GARDIM, nebo přímo v provozovně GARDIM.

2. Právo na opravu nepřesných údajů
Zákazník má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm GARDIM zpracovává. Zákazník je povinen oznamovat GARDIM změny svých osobních údajů. Zároveň je zákazník povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm GARDIM zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede bez zbytečného odkladu. 

3. Právo na výmaz
Zákazník má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost GARDIM neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@gardim.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu zákazníka, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracovává GARDIM na jiném právním základu, než je souhlas.

4. Právo na omezení zpracování
Zákazník má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud bude popírat jejich přesnost, důvody jejich zpracování nebo pokud podá písemnou námitku proti jejich zpracování.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 GDPR má zákazník právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. 

6. Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 GDPR má zákazník právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl GARDIM, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Zákazník je oprávněn vznést písemnou námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti GARDIM. Pokud zákazník nebude souhlasit, že občas dostane nějaké obchodní sdělení, má možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání jeho osobních údajů za účelem přímého marketingu. 

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to na adrese sídla GARDIM. nebo na e-mailovou adresu: info@gardim.cz.

9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
V případě jakýchkoliv rozporů nebo pochybností má zákazník má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 

V. Závěrečná ustanovení

1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

3. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

4. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů využijte kontaktního emailu info@gardim.cz  či písemně na  adrese sídla společnosti.

5. V této souvislosti je GARDIM oprávněn požadovat, aby zákazník za účelem prověření identity vhodným způsobem prokázal totožnost, Jde o preventivní bezpečnostní opatření zamezující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům třetích stran. 
  

V Okrouhle, dne 22.5.2018                                                           Ing. Viktor Janauer (jednatel společnosti)